Algemene Voorwaarden

Opgesteld door Dé Energieke Trouwfotograaf, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77815696.

Artikel 1: Fotograaf
Dé Energieke Trouwfotograaf fotografeert met professionele apparatuur.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht
Dé Energieke Trouwfotograaf voert de opdracht naar beste vermogen en inzicht uit, in de stijl waarin Dé Energieke Trouwfotograaf gebruikelijk werkt. Dé Energieke Trouwfotograaf levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.
Kosten die gemaakt worden voor het gebruik van een locatie of eventuele attributen zijn voor het bruidspaar.
De kosten voor eventuele overnachtingen die nodig zijn betreffende het werken van meerdere dagen én/of om op tijd aanwezig te zijn, zijn voor het bruidspaar.
Dé Energieke Trouwfotograaf houdt zich het recht voor een bruiloft te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Dé Energieke Trouwfotograaf onaanvaardbaar maken.

Artikel 3: Producten en levering
Dé Energieke Trouwfotograaf levert de producten af zoals afgesproken in de offerte. Deze offerte dient binnen 14 dagen getekend geretourneerd te worden na offertedatum. Dé Energieke Trouwfotograaf levert geen RAW-bestanden.
Er zit geen album in de pakketten van Dé Energieke Trouwfotograaf. Wilt een bruidspaar een album bestellen, dan worden de kosten hiervan achteraf gefactureerd. Kiest het bruidspaar voor de optie van een album, dan maakt Dé Energieke Trouwfotograaf, na levering van de foto’s, een eerste ontwerp van het album. Het bruidspaar mag zelf bepalen welke foto’s in het album komen. Dé Energieke Trouwfotograaf maakt de opmaak van het album. De kosten voor het album zijn inclusief 1 correctieronde. Mocht het bruidspaar na deze correctieronde nog aanpassingen aan het album willen, dan rekent Dé Energieke Trouwfotograaf hiervoor haar uurtarief.
Back-ups worden gemaakt van de foto’s zoals benoemd in de offerte. Dé Energieke Trouwfotograaf raadt het bruidspaar aan om zelf een extra back-up te maken op bijvoorbeeld een externe harde schijf.
Dé Energieke Trouwfotograaf werkt met professionele apparatuur en bestelt alle producten bij een professionele partner. Dé Energieke Trouwfotograaf geeft geen garantie op kleur- en printkwaliteit van afdrukken, albums en wanddecoratie die niet via Dé Energieke Trouwfotograaf zijn besteld.

Artikel 4: Aanbetaling
Dé Energieke Trouwfotograaf vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 250,00 Euro.
De reservering van de trouwdatum is definitief als de offerte ondertekend retour is bij Dé Energieke Trouwfotograaf via info@deenergieketrouwfotograaf.nl
De aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het ontvangen van de ondertekende offerte. Als na deze datum de aanbetaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

Artikel 5: Factuur
De factuur wordt na de trouwdag verstuurd. De betalingstermijn voor de factuur is 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien aannemelijk is dat Dé Energieke Trouwfotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van het bruidspaar, is het bruidspaar deze kosten en/of dit meerwerk aan Dé Energieke Trouwfotograaf verschuldigd zijn.
Indien Dé Energieke Trouwfotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken termijn heeft ontvangen, is het bruidspaar in verzuim en derhalve de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Tevens houdt Dé Energieke Trouwfotograaf zich het recht voor zonder nadere aankondiging de inningsbevoegdheid aan een incassobureau over te dragen.
Als het bruidspaar in verzuim is of op andere wijze te kort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor de rekening van het bruidspaar.
Dé Energieke Trouwfotograaf levert haar producten zodra de bewerking is voltooid en nadat de betaling ontvangen is.

Artikel 6: Auteursrecht en privacy
Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Dé Energieke Trouwfotograaf. De door Dé Energieke Trouwfotograaf geleverde foto’s mogen vrij gebruikt worden. Commercieel gebruik van de foto’s moet in overleg met Dé Energieke Trouwfotograaf gebeuren.
Dé Energieke Trouwfotograaf zou het heel leuk vinden als het bruidspaar haar zakelijke pagina benoemd bij het gebruik van haar foto’s.
De foto’s mogen niet extra bewerkt worden. Dit houdt in geen extra filters over de foto’s heen of de foto’s bijsnijden. Mocht Dé Energieke Trouwfotograaf waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt het bruidspaar hier op aangesproken.
Plaatsing van foto’s door andere trouwleveranciers op hun site, Social Media of voor andere promotionele doeleinden (de locatie, visagist etc.) mag uitsluitend in overleg met Dé Energieke Trouwfotograaf plaatsvinden.
Dé Energieke Trouwfotograaf maakt in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar of geeft deze door aan derden.

Artikel 7: Portretrecht
Dé Energieke Trouwfotograaf heeft het recht om de beelden te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties. Hiervoor vraagt Dé Energieke Trouwfotograaf vooraf altijd goedkeuring.

Artikel 8: Annulering
Dé Energieke Trouwfotograaf houdt de datum vrij en bij annulering op korte termijn van de bruiloft, kan deze dag niet meer ingevuld worden.
Bij annulering van de bruidsfotografie overeenkomst tot 6 weken voor de trouwdatum houdt Dé Energieke Trouwfotograaf de reserveringskosten van 250 euro.
Bij annulering binnen 6 weken voor de trouwdatum wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Wanneer de pre-weddingshoot al plaats heeft gevonden, wordt hiervoor bij annulering van de bruiloft 215,00 Euro in rekening gebracht.
Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren naar: info@deenergieketrouwfotograaf.nl

Artikel 9: Overmacht
Dé Energieke Trouwfotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dé Energieke Trouwfotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van Dé Energieke Trouwfotograaf, in overleg met het bruidspaar, worden overgenomen door een collega fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Dé Energieke Trouwfotograaf.
Indien Dé Energieke Trouwfotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Dé Energieke Trouwfotograaf gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is het bruidspaar gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10: Ziekte
In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Dé Energieke Trouwfotograaf de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, regelt Dé Energieke Trouwfotograaf een vervangend fotograaf die werkt in dezelfde stijl. De foto’s en eventueel album worden altijd door Dé Energieke Trouwfotograaf afgewerkt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Dé Energieke Trouwfotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor het bruidspaar is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van Dé Energieke Trouwfotograaf.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde geldsommen.
Voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht door Dé Energieke Trouwfotograaf, welke redelijkerwijs voor rekening van het bruidspaar komen, is het bruidspaar aansprakelijk.

Artikel 12: Wijzigingen
Dé Energieke Trouwfotograaf behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig door Dé Energieke Trouwfotograaf aan het bruidspaar medegedeeld.

Artikel 13: Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk per e-mail te worden meegedeeld naar info@deenergieketrouwfotograaf.nl. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal Dé Energieke Trouwfotograaf deze binnen redelijke termijn oplossen.