Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dé Energieke Trouwfotograaf – Januari, 2022

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst(en) tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1: Fotograaf
Dé Energieke Trouwfotograaf fotografeert met professionele apparatuur.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht
Dé Energieke Trouwfotograaf voert de opdracht naar beste vermogen en inzicht uit, in de stijl waarin Dé Energieke Trouwfotograaf gebruikelijk werkt. Dé Energieke Trouwfotograaf levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.
Als een bruidspaar na de bewerking van de opgeleverde foto’s nog bepaalde correcties wil die binnen de kwaliteiten liggen van Dé Energieke Trouwfotograaf dan betaalt het bruidspaar hiervoor het uurtarief van 75EURO. Mocht Dé Energieke Trouwfotograaf hiertoe niet in staat zijn, zal zij hiervoor iemand inhuren. De kosten hiervoor worden doorberekend aan het bruidspaar.

Kosten die gemaakt worden voor het gebruik van een locatie of eventuele attributen zijn voor het bruidspaar.
De kosten voor eventuele overnachtingen die nodig zijn voor het werken van meerdere dagen én/of om op tijd aanwezig te zijn, zijn voor het bruidspaar.
Dé Energieke Trouwfotograaf houdt zich het recht voor een bruiloft te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Dé Energieke Trouwfotograaf onaanvaardbaar maken.

Artikel 3: Offerte en overeenkomst
Dé Energieke Trouwfotograaf levert de producten af zoals afgesproken in de offerte. Offertes worden door Dé Energieke Trouwfotograaf uitsluitend schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
Offertes van Dé Energieke Trouwfotograaf zijn, behoudens indien partijen anders overeenkomen, 14 dagen geldig. Partijen kunnen zowel een langere als een kortere geldigheidsduur van een offerte schriftelijk overeenkomen.

Een overeenkomst komt tot stand doordat het bruidspaar schriftelijk akkoord gaat met de offerte van Dé Energieke Trouwfotograaf. Door de offerte ondertekend retour te sturen naar Dé Energieke Trouwfotograaf.

Dé Energieke Trouwfotograaf reserveert in overleg met het bruidspaar de trouwdatum waarop Dé Energieke Trouwfotograaf haar werkzaamheden zal verrichten.
Op verzoek van het bruidspaar kan de datum worden gewijzigd. Het wijzigen van de datum kan slechts geschieden in overleg en met goedkeuring van Dé Energieke Trouwfotograaf. Wijziging van de datum behelst het reserveren van een nieuwe/andere datum.
Voor het reserveren van een (gewijzigde) datum is het bruidspaar steeds een vergoeding verschuldigd aan Dé Energieke Trouwfotograaf van 250EURO.

Pas na betaling van de reservering fee is de reservering van de datum definitief. Pas vanaf dan is Dé Energieke Trouwfotograaf gehouden om (ernaar te streven om) op de datum haar werkzaamheden te verrichten of verricht te hebben.

Bij een wijziging van de datum is het bruidspaar, naast betaling van de reservering fee, tevens gehouden tot vergoeding aan Dé Energieke Trouwfotograaf van alle kosten die voortvloeien uit of verband houden met de wijziging van de datum, voor zover die kosten meer bedragen dan de in verband met de wijziging van de datum door het bruidspaar verschuldigde reservering fee.
De reservering van een (gewijzigde) datum betreft steeds een separate overeenkomst tussen partijen: zulks is niet onderdeel van de overeenkomst. Nadat Dé Energieke Trouwfotograaf de -voorlopige dan wel definitieve- reservering van een (gewijzigde) datum aan het bruidspaar heeft bevestigd en het bruidspaar de betreffende reservering fee heeft voldaan, hebben partijen volledig uitvoering gegeven aan die overeenkomst en hebben partijen ter zake niets meer van elkaar te vorderen.

Beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) en wijziging van de datum geeft geen recht op de terugbetaling of creditering van reservering fee(s).

Mits door corona het bruidspaar hun bruiloft niet kan vieren zoals zij voor ogen hadden, mag het bruidspaar eenmalig de datum kosteloos, zonder reservering fee, verzetten. Mocht Dé Energieke Trouwfotograaf deze datum niet meer beschikbaar zijn, is het bruidspaar haar aanbetaling kwijt.

Artikel 4: Producten en levering
Dé Energieke Trouwfotograaf levert geen RAW-bestanden.
Bij het album maakt Dé Energieke Trouwfotograaf, na levering van de foto’s, een eerste ontwerp van het album. Het bruidspaar mag zelf bepalen welke foto’s in het album komen. Dé Energieke Trouwfotograaf maakt de opmaak van het album. De kosten voor het album zijn inclusief 1 correctieronde. Mocht het bruidspaar na deze correctieronde nog aanpassingen aan het album willen, dan rekent Dé Energieke Trouwfotograaf hiervoor haar uurtarief van 75EURO.
Mocht het bruidspaar extra opties willen van het album/ materialen dan kan dit tegen een meerprijs.

Back-ups worden gemaakt van de foto’s zoals benoemd in de offerte. Dé Energieke Trouwfotograaf raadt het bruidspaar aan om zelf een extra back-up te maken op bijvoorbeeld een externe harde schijf.

Het bruidspaar mag na oplevering van de foto’s 15 extra foto’s in zwart-wit laten bewerken door Dé Energieke Trouwfotograaf. Mocht het bruidspaar nog extra foto’s in zwart-wit willen dan rekent Dé Energieke Trouwfotograaf hiervoor 75 EURO per uur.

Dé Energieke Trouwfotograaf werkt met professionele apparatuur en bestelt alle producten bij een professionele partner. Dé Energieke Trouwfotograaf geeft geen garantie op kleur- en printkwaliteit van afdrukken, albums en wanddecoratie die niet via Dé Energieke Trouwfotograaf zijn besteld.

Dé Energieke Trouwfotograaf probeert binnen 10 weken de foto’s op te leveren. In het hoogseizoen kan dit langer zijn. Of bij eventuele gebeurtenissen zoals ziekte, overlijden familie e.d. Dé Energieke Trouwfotograaf zal altijd het bruidspaar op de hoogte brengen als het langer duurt dan 10 weken.

Dé Energieke Trouwfotograaf staat ervoor in dat haar (verrichtte) werkzaamheden beantwoorden (voldoen) aan de overeenkomst en, indien toepasselijk:
• Worden, althans zijn, uitgevoerd met goed vakmanschap;
• Worden, althans zijn, uitgevoerd met gebruikmaking van deugdelijke materialen.

Ten aanzien van werkzaamheden die bestaan uit het vervaardigen van zaken ten behoeve van het bruidspaar, kunnen minimale afwijkingen in de verrichtte werkzaamheden ten opzichte van het ontwerp, het monster, het model, de specificaties, de wensen en/of de opdracht van het bruidspaar niet worden tegengeworpen aan Dé Energieke Trouwfotograaf. Ook kwalificeren deze minimale afwijkingen niet als een tekortkoming in de nakoming van de -uit de overeenkomst voortvloeiende- verplichtingen zijdens Dé Energieke Trouwfotograaf jegens het bruidspaar.
Dé Energieke Trouwfotograaf is gerechtigd de werkzaamheden te verrichten op de wijze zoals haar goeddunkt. Hebben partijen concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop Dé Energieke Trouwfotograaf de werkzaamheden dient te verrichten, dan is Dé Energieke Trouwfotograaf desalniettemin gerechtigd van die afspraken af te wijken indien dat noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Aanbetaling
Dé Energieke Trouwfotograaf vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 250,00 Euro.
De reservering van de trouwdatum is definitief als de offerte ondertekend retour is bij Dé Energieke Trouwfotograaf via info@deenergieketrouwfotograaf.nl
De aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

Artikel 6: Factuur
De factuur wordt een aantal dagen na de trouwdag verstuurd. De betalingstermijn voor de factuur is 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de factuur. Indien aannemelijk is dat Dé Energieke Trouwfotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van het bruidspaar, is het bruidspaar deze kosten en/of dit meerwerk aan Dé Energieke Trouwfotograaf verschuldigd.
De door Dé Energieke Trouwfotograaf gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en geldig in heel Nederland.
Indien Dé Energieke Trouwfotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken termijn heeft ontvangen, is het bruidspaar in verzuim en derhalve de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Tevens houdt Dé Energieke Trouwfotograaf zich het recht voor zonder nadere aankondiging de inningsbevoegdheid aan een incassobureau over te dragen.
Als het bruidspaar in verzuim is of op andere wijze te kort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor de rekening van het bruidspaar.
Dé Energieke Trouwfotograaf levert haar producten zodra de bewerking is voltooid en nadat de betaling ontvangen is.
Partijen kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Niet in de overeenkomst inbegrepen kosten worden in overleg met het bruidspaar gemaakt. Zodra de hoogte van deze -niet in de overeenkomst inbegrepen- kosten inzichtelijk is, ontvangt het bruidspaar voor deze kosten een separate factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum volledig voldaan te zijn.
Betalingen dienen plaats te vinden op het daartoe door Dé Energieke Trouwfotograaf aangegeven rekeningnummer.

Artikel 7: Auteursrecht en privacy
Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Dé Energieke Trouwfotograaf. De door Dé Energieke Trouwfotograaf geleverde foto’s mogen vrij gebruikt worden. Commercieel gebruik van de foto’s moet in overleg met Dé Energieke Trouwfotograaf gebeuren.

Dé Energieke Trouwfotograaf zou het heel leuk vinden als het bruidspaar haar zakelijke pagina benoemd bij het gebruik van haar foto’s.
De foto’s mogen niet extra bewerkt worden. Dit houdt in geen extra filters over de foto’s heen of de foto’s bijsnijden. Mocht Dé Energieke Trouwfotograaf waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt het bruidspaar hier op aangesproken.

Plaatsing van foto’s door andere trouwleveranciers op hun site, Social Media of voor andere promotionele doeleinden (de locatie, visagist etc.) mag uitsluitend in overleg met Dé Energieke Trouwfotograaf plaatsvinden.
Dé Energieke Trouwfotograaf maakt in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar of geeft deze door aan derden.

Artikel 8: Portretrecht
Dé Energieke Trouwfotograaf heeft het recht om de beelden te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties. Hiervoor vraagt Dé Energieke Trouwfotograaf vooraf altijd goedkeuring.

Artikel 9: Annulering
Dé Energieke Trouwfotograaf houdt de datum vrij en bij annulering op korte termijn van de bruiloft, kan deze dag niet meer ingevuld worden.
Bij annulering van de bruidsfotografie overeenkomst tot 6 weken voor de trouwdatum houdt Dé Energieke Trouwfotograaf de reserveringskosten van 250 euro.
Bij annulering binnen 6 weken voor de trouwdatum wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Wanneer de pre-weddingshoot al plaats heeft gevonden, wordt hiervoor bij annulering van de bruiloft 215,00 Euro in rekening gebracht.
Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren naar: info@deenergieketrouwfotograaf.nl

Dé Energieke Trouwfotograaf is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst op te schorten (daaronder tevens begrepen zijnde het inroepen van het retentierecht van het bruidspaar), indien en voor de duur dat het bruidspaar zijn betalingsverplichtingen jegens Dé Energieke Trouwfotograaf geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Onder de betalingsverplichtingen van het bruidspaar jegens Dé Energieke Trouwfotograaf wordt tevens begrepen al hetgeen het bruidspaar in verband met het tekortschieten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen verschuldigd is of mocht worden aan Dé Energieke Trouwfotograaf.
Dé Energieke Trouwfotograaf is tot opschorting gerechtigd, ongeacht of de opschorting ertoe leidt dat Dé Energieke Trouwfotograaf haar werkzaamheden niet verricht of heeft verricht op de datum. Hierbij is niet relevant of de datum een streefdatum of vaste datum (deadline) betreft, noch is relevant of de datum de dag van de huwelijksvoltrekking van het bruidspaar betreft.
Het op grond van bovenstaande artikelleden of de wet door Dé Energieke Trouwfotograaf opschorten van de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst kan er niet toe leiden dat Dé Energieke Trouwfotograaf (toerekenbaar) tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en kan evenmin leiden tot enige schadevergoedingsverplichting zijdens Dé Energieke Trouwfotograaf.
Het op grond van bovenstaande artikelleden of de wet door Dé Energieke Trouwfotograaf opschorten van de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst bevrijdt het bruidspaar geenszins van zijn betalingsverplichtingen.
Indien Dé Energieke Trouwfotograaf de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst niet langer opschort, zullen partijen in overleg treden omtrent de verdere uitvoering van de overeenkomst. Is de datum dan inmiddels gepasseerd of is het naar het exclusieve oordeel van Dé Energieke Trouwfotograaf dan niet meer mogelijk om op de datum de werkzaamheden te verrichten of verricht te hebben, dan reserveren partijen in overleg een nieuwe datum.

Mocht Dé Energieke Trouwfotograaf de nieuwe datum niet meer beschikbaar zijn is het bruidspaar zijn aanbetaling kwijt.

Beëindiging van de overeenkomst door Dé Energieke Trouwfotograaf op grond van artikel 6:265 BW, kan met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst geschieden.
Behoudens in het geval en voor zover zijn aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan worden uitgesloten, is Dé Energieke Trouwfotograaf in verband met de beëindiging van de overeenkomst -op welke grond dan ook- nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.
Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opgave van redenen beëindigen indien:
• Dé Energieke Trouwfotograaf overlijdt dan wel haar bedrijfsvoering staakt;
• Faillissement van Dé Energieke Trouwfotograaf wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
• Dé Energieke Trouwfotograaf (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of onder curatele wordt gesteld;
• Dé Energieke Trouwfotograaf (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of de Dé Energieke Trouwfotograaf (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken van Dé Energieke Trouwfotograaf.
Het bruidspaar kan de overeenkomst slechts annuleren onder de navolgende voorwaarden.
• De annulering van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

Indien het bruidspaar ten tijde van de annulering reeds meer aan Dé Energieke Trouwfotograaf heeft voldaan dan hetgeen het bruidspaar op grond van het voorgaande artikellid aan Dé Energieke Trouwfotograaf verschuldigd is, zal Dé Energieke Trouwfotograaf het meerdere binnen 14 dagen na annulering op een door het bruidspaar op te geven rekeningnummer terugstorten.
Het bruidspaar heeft het hiervoor bedoelde annuleringsrecht niet, indien de overeenkomst voldoet en/of de uit hoofde van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden voldoen aan een van de omschrijvingen in artikel 6:230p BW. Het al dan niet voldoen aan een van de omschrijvingen in artikel 6:230p BW dient uitsluitend beoordeeld te worden aan de hand van de op grond van de overeenkomst verschuldigde prestatie(s): er dient geabstraheerd te worden van de vraag of het bruidspaar een consument is.
Partijen zijn voor het overige slechts gerechtigd tot beëindiging van de overeenkomst op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
Beëindiging van de overeenkomst resulteert nimmer in een verplichting voor Dé Energieke Trouwfotograaf om door het bruidspaar betaalde reservering fee(s) terug te betalen. De reservering fee(s) zijn immers onderdeel van andere -separate- overeenkomst(en) tussen partijen. Dat de reservering fee betreffende de eerste ten behoeve van het bruidspaar gereserveerde (nog ongewijzigde) datum is inbegrepen in de prijs doet aan het bovenstaande niets af: Dé Energieke Trouwfotograaf blijft bij beëindiging van de overeenkomst in ieder geval gerechtigd tot dat deel van de prijs dat de reservering fee betreft.
Het bovenstaande laat de dwingendrechtelijke rechten van de het bruidspaar die een consument is onverlet (zie onder andere artikel 6:230o BW).

Artikel 10: Overmacht
Dé Energieke Trouwfotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dé Energieke Trouwfotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van Dé Energieke Trouwfotograaf, in overleg met het bruidspaar, worden overgenomen door een collega fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Dé Energieke Trouwfotograaf.
Indien Dé Energieke Trouwfotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Dé Energieke Trouwfotograaf gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is het bruidspaar gehouden deze factuur te voldoen.

Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan Dé Energieke Trouwfotograaf niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
Dé Energieke Trouwfotograaf is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst op te schorten indien en voor zolang er sprake is van overmacht, welke opschorting er alsdan niet toe kan leiden dat Dé Energieke Trouwfotograaf toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.
Indien Dé Energieke Trouwfotograaf haar verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst (tijdelijk) redelijkerwijs niet kan nakomen als gevolg van overmacht, of indien Dé Energieke Trouwfotograaf haar verplichtingen op grond van overmacht opschort, is het bruidspaar gerechtigd de betaling van hetgeen hij tot dat moment reeds verschuldigd is geworden aan Dé Energieke Trouwfotograaf (eveneens) op te schorten.
Indien er sprake is van overmacht en nakoming door Dé Energieke Trouwfotograaf blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Dé Energieke Trouwfotograaf bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Het bruidspaar is in die gevallen eveneens bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Dé Energieke Trouwfotograaf. In de overige gevallen geldt ter zake de beëindiging hetgeen eerder bepaald in deze overeenkomst.
Behoudens in het geval en voor zover Dé Energieke Trouwfotograaf haar aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan uitsluiten, heeft het bruidspaar geen recht op vergoeding van schade of compensatie van kosten die het gevolg is/zijn van de in dit artikel bedoelde overmacht, opschorting of ontbinding.

Artikel 11: Ziekte
In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Dé Energieke Trouwfotograaf de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, doet Dé Energieke Trouwfotograaf haar uiterste best om een vervangend fotograaf te vinden. Die werkt in dezelfde stijl, of de RAW-bestanden aflevert bij Dé Energieke Trouwfotograaf en zal zij die zelf bewerken. Afhankelijk van de aard van het afwezig zijn van Dé Energieke Trouwfotograaf.
Mocht Dé Energieke Trouwfotograaf niet in staat zijn om een vervanger te vinden, heeft het bruidspaar geen recht op aansprakelijkheid of andere vergoedingen.


Artikel 12: Aansprakelijkheid
Dé Energieke Trouwfotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor het bruidspaar is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van Dé Energieke Trouwfotograaf.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde geldsommen.
Voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht door Dé Energieke Trouwfotograaf, welke redelijkerwijs voor rekening van het bruidspaar komen, is het bruidspaar aansprakelijk.

Behoudens in het geval en voor zover Dé Energieke Trouwfotograaf haar aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan uitsluiten, bijvoorbeeld in het geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dé Energieke Trouwfotograaf, is Dé Energieke Trouwfotograaf niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van door Dé Energieke Trouwfotograaf verrichtte werkzaamheden.
In geval van aansprakelijkheid van Dé Energieke Trouwfotograaf, op welke grondslag dan ook, is Dé Energieke Trouwfotograaf slechts aansprakelijk voor directe schade. Dé Energieke Trouwfotograaf is nimmer gehouden tot vergoeding van:
• Indirecte schade en/of gevolgschade (zoals gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten);
• Schade aan (de eigendommen van) derden; en/of
• Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of ondergeschikten van Dé Energieke Trouwfotograaf.
Eventueel door Dé Energieke Trouwfotograaf te betalen schadevergoedingen zijn in hoogte beperkt tot het bedrag dat door de -door Dé Energieke Trouwfotograaf afgesloten- verzekering wordt uitbetaald. Kan Dé Energieke Trouwfotograaf geen beroep doen op een verzekering, dan is de hoogte van door Dé Energieke Trouwfotograaf te betalen schadevergoeding beperkt tot maximaal de prijs van de te verrichten werkzaamheden (inclusief BTW).
De overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan (het verrichten van de werkzaamheden) zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door het bruidspaar. Dé Energieke Trouwfotograaf mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan hem verstrekte informatie en is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door het bruidspaar verstrekte onjuiste informatie

Artikel 13: Wijzigingen
Dé Energieke Trouwfotograaf behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig door Dé Energieke Trouwfotograaf aan het bruidspaar medegedeeld.

Mocht het bruidspaar hun bruiloft verzetten en Dé Energieke Trouwfotograaf heeft een prijsverhoging doorgevoerd vóór de vernieuwde datum, wordt de nieuwe prijs gehanteerd. Dé Energieke Trouwfotograaf zal hierover het bruidspaar altijd informeren.

Artikel 14: Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk per e-mail te worden meegedeeld naar info@deenergieketrouwfotograaf.nl. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal Dé Energieke Trouwfotograaf deze binnen redelijke termijn oplossen.

Het bruidspaar kan op een gebrek in de door Dé Energieke Trouwfotograaf verrichtte werkzaamheden geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Dé Energieke Trouwfotograaf heeft geklaagd.
Het bruidspaar moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Dé Energieke Trouwfotograaf hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet het bruidspaar uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.
Het bruidspaar dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.
Dé Energieke Trouwfotograaf zal (slechts) tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en ter zake met het bruidspaar in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.
Komen Partijen niet tot een minnelijke oplossing, dan is de Nederlandse burgerlijke rechter van het arrondissement waarin Dé Energieke Trouwfotograaf zijn vestigingsplaats heeft bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen Partijen, behoudens in het geval de wettelijke bevoegdheidsregels de bevoegdheid van een andere rechter dwingend voorschrijven.

Artikel 15: Slotbepalingen
In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
De overeenkomst komt in de plaats van alle eventuele eerdere, al dan niet mondelinge, afspraken of overeenkomsten tussen partijen over hetzelfde onderwerp.
De overeenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen slechts met de schriftelijke en ondertekende goedkeuring van zowel Dé Energieke Trouwfotograaf als het bruidspaar worden gewijzigd, aangevuld of vervangen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dé Energieke Trouwfotograaf, mag geen van de partijen zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Derden kunnen aan deze algemene voorwaarden of de overeenkomst ook geen rechten ontlenen.
Onder ‘schriftelijk’ worden ook begrepen a) berichten verzonden via elektronisch dataverkeer, zoals e-mails en whatsapp, en b) digitaal ondertekende stukken.
De nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst. In geval van nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden omtrent het vaststellen van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen, waarbij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen (en de algemene voorwaarden of overeenkomst in het geheel) zoveel mogelijk behouden dient te blijven. Als een bepaling nietig, vernietigbaar of ongeldig is vanwege zijn reikwijdte, moet die bepaling geacht worden slechts die reikwijdte te hebben die wettelijk is toegestaan.
Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie, dienen partijen met elkaar in overleg te treden omtrent een aanvulling op deze algemene voorwaarden of de overeenkomst die aansluit bij de reeds wel hierin/daarin vastgelegde afspraken.
Een verwijzing in deze algemene voorwaarden naar enkelvoudige woorden omvat ook een verwijzing naar het meervoud daarvan en vice versa, tenzij uit de context anders voortvloeit.
De tussenkopjes in deze algemene voorwaarden zijn ingevoegd om de leesbaarheid te vergroten en hebben geen invloed op de inhoud en interpretatie van deze voorwaarden.
Eventuele verkoop-, inkoop- of algemene voorwaarden van het bruidspaar zijn niet van toepassing op (de uitvoering van) de overeenkomst, behoudens indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.
Noch het verzuim, noch de vertraging van een der partijen bij de overeenkomst om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet, behelst het doen van afstand van dat recht of rechtsmiddel door die partij. De gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet sluit de (latere) volledige uitoefening van dat recht of rechtsmiddel, of de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel, geenszins uit.